Tak ako sa mení váš biznis, tak sa menia aj údaje, s ktorými potrebujete dennodenne pracovať. Ako vyťažiť z digitalizácie, do ktorej ste investovali v minulosti, čo najviac aj v súčasnosti?

Digitalizácia včera

Problém nekorektných, chýbajúcich a zle spracovaných dát sa týka najmä dokumentov digitalizovaných v období boomu digitalizácie pred 10 rokmi. Firmy hromadne skenovali firemnú agendu, svoje archívy a menej kládli dôraz na kvalitu získaných dát. Vyťaženie dát bol skôr vedľajší produkt digitalizácie. Dôraz sa kládol na zdigitalizovanie čo najväčšieho objemu dokumentov v čo najkratšom čase. Týmto spôsobom však výrazne utrpela kvalita nadobudnutých dát.

Čo sa digitalizáciou získalo?

Hlavným cieľom vtedy bolo získať digitálnu podobu papierového archívu. Aby bolo možné pracovať so skenmi dokumentov „od stola“, listovať v archíve. Toto je určite nesporná výhoda digitalizácie. Avšak ďalšie výhody procesu spracovania dokumentov ostali často nevyužité.

Nebolo výnimkou, že sa na rozpoznanie dát využívali najjednoduchšie automatické OCR (optical character recognition) systémy bez následnej kontroly skutočného stavu dát. Tak vznikla záplava písmeniek, ale nie použiteľná informácia.

Ak ste v minulosti digitalizovali svoje dokumenty, chápete, že v dnešnej dobe je digitalizácia nevyhnutnosť. Dnes však máte ako vlastník dát iné potreby a nároky ako pred desiatimi rokmi. Už ste investovali, ale naozaj ste využili za svoje peniaze celý potenciál naskenovaných dokumentov? Informácie sú váš majetok. Slúžia vám aj dnes?

Digitalizácia dnes

Spracovanie dát a dodávatelia digitalizácie dnes pracujú s komplexnejšími nástrojmi a metódami, lepšie chápu klienta a jeho individuálne potreby. Tiež neustále vznikajú nové možnosti použitia dát, na čo je však potrebné „mať dáta v poriadku“. Nám sa najviac osvedčila kombinácia automatického vyťažovania dát s následnou viacnásobnou kontrolou človekom. Preskúmajte svoj archív, či nakoniec nenájdete ďalšie možnosti jeho využitia.